Santa visits Sutterton Parish Church

Santa visits Sutterton Parish Church